Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Socialinis pedagogas

Nuotolinio mokymo(-si) laikotarpiu mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, organizuojamas maisto davinių išdavimas į namus. 
Nuotolinio mokymo(-si) laikotarpiu gimnazijos socialinė pedagogė Rosita Jankauskaitė konsultacijas gimnazijos bendruomenei teiks laiškais TAMO dienyne ir telefonu kasdien programomis Skype/Zoom vaizdo ir garso transliacijos būdu (pagal iš anksto suderintą laiką). Su kitų institucijų specialistais (policija, VTA, soc. paramos skyriumi, atvejų vadybos specialistais ir kt.) ryšys bus palaikomas ir informacija keičiamasi telefonu, elektroniniais laiškais.

Socialinė pedagogė metodininkė Rosita Jankauskaitė, 123 kab.

Socialinė pedagogė metodininkė Liudmila Michinina, 112 kab.

 

Veiklos sritys:

Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniams poreikį (kartu su kitais gimnazijos specialistais).

Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.

Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais.

Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;

Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.


Savaitės diena

Konsultavimo valandos

Pirmadienis

8–12   val.

Antradienis

8–12 val.

Trečiadienis

8–12   val.

Ketvirtadienis

8–12 val.

Penktadienis

8–10   val.