Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Specialus pedagogas

Nuotolinio mokymo(-si) laikotarpiu specialiosios pedagogės Dianos Jarutienės konsultacijos teikiamos elektroniniu paštu diana.jarutiene@vaivorykstesgimnazija.lt Tamo dienyne, facebook, Messenger.

 

Specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

  • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato jų      žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms      bei vertina specialiųjų poreikių mokinių pažangą ir pasiekimus;
  • padeda specialiųjų poreikių mokiniams grupinių,      pogrupinių ir individualių specialiųjų pratybų metu įsisavinti ugdymo      turinį bei lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno      mokinio gebėjimų lygį, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais,      gimnazijos psichologe, socialinėmis pedagogėmis, specialiųjų poreikių      mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), įveikiant mokinių mokymosi      sunkumus, aptariant specialiųjų poreikų mokinių pasiekimus, numatant    tolimesnio ugdymo(si) kryptis;
  • pataria mokytojams, kaip pritaikyti bendrąsias      ugdymo programas, teikia rekomendacijas individualizuojant,      diferencijuojant darbą pamokose; supažindina mokyklos bendruomenę su      specialiojo ugdymo naujovėmis;

Darbo laikas:

Pirmadienis    7.45–8.50, 13–14.50
Antradienis     7.45–8.50, 13.05–14.50
Trečiadienis    7.45–8.50, 13–14.50
Ketvirtadienis  7.45–8.50, 13.05–14.50                      

Specialioji pedagogė dirba 208 kabinete