Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

 


Skelbiamas konkursas laisvai chemijos mokytojo darbo vietai (12 pamokų).

Reikalavimai: 
1. Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas. 
2. Chemijos  mokytojo kvalifikacija. 
3. Mokytojo metodininko/vyresn. mokytojo/mokytojo kvalifikacinė kategorija.
Atrankos pobūdis – pokalbis.
Pretendentas per 14 dienų nuo konkurso paskelbimo privalo pateikti šiuos dokumentus: 
*prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 
*asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
*valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo kopiją; 
*išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 
*gyvenimo aprašymą (CV); 
*pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.  
Dokumentai priimami Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos raštinėje (Vingio g. 6, Gargždai) arba siunčiant el. a. info@vaivorykstesgimnazija.lt registruotą laišką – iki 2019 m. birželio 7 d.
Raštinės darbo laikas – 8–16 val.; telefonas pasiteirauti: (8 46) 45 39 64
Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuoti ir pakviesti pokalbiui asmeniškai.

Gimnazijos direktorė

Irena Pintverytė
2019-05-22


PATVIRTINTA

Klaipėdos   rajono savivaldybės mero

2019 m.   vasario 20 d. potvarkiu Nr. MV-8

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ

GARGŽDŲ „VAIVORYKŠTĖS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS   PAREIGOMS

  

Klaipėdos   rajono savivaldybė skelbia konkursą Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos   direktoriaus pareigoms.

1.   Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui į Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos   direktoriaus pareigas:

1.1.   Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

1.2.   Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: 

1.2.1.   turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo   stažą;

1.2.2.   turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų   pedagoginio darbo stažą;

1.2.3.   turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar   aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą,   patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.   535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir   švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

1.3.   Turėti teisės aktų nustatyta tvarka įvertintas vadovavimo švietimo įstaigai   kompetencijas.

1.4. Turėti   ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms)   patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar)   priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo   pagalbos įstaigoje.

1.5. Mokėti   naudotis informacinėmis technologijomis.

1.6. Gerai   mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos   mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės2003 m.   gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų   patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

1.7. Ne   žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų   metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti   bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar   vokiečių).

1.8. Būti   nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo   įstatyme

1.9.   Direktorius turi žinoti, išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti Lietuvos   Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitus įstatymus,   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, teisės aktus ir kitus dokumentus,   reglamentuojančius švietimo organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo   tvarką, darbo santykių reguliavimą.

  

2.   Pretendentas į Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos direktoriaus pareigas turi   pateikti šiuos dokumentus:

2.1.   Prašymą dalyvauti konkurse.

2.2.   Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

2.3.   Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

2.4.   Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai   dėl švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir   kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį.   Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000   spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto). 

2.5.   Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos,   išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo   įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka,   kopiją arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos kopiją. (Pastaba:   Kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.   Informacija apie vertinimą skelbiama Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros   interneto svetainėje https://www.nmva.smm.lt).

2.6. Darbo   stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

2.7.   Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių   švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį   patvirtinančio dokumento kopiją (-as).

2.8.   Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas   (jeigu tokius dokumentus turi).

2.9. Gali   pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

3.   Dokumentai priimami Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero   sekretoriate, 103 kabinete (Klaipėdos g. 2, Gargždai) iki 2019 m. gegužės 17   d. (įskaitytinai). 

Atrankos   data – 2019 m. birželio 5 d.

Informacija   telefonu 8 67159177.

Elektroninio   pašto adresas silvija.pauliene@klaipedos-r.lt   .

Pretendentas   dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu   arba registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant   dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.   Pretendentams, nepateikusiems visų 2 punkte nurodytų privalomų dokumentų, ar   sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų   kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.


KLAIPĖDOS     RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ GARGŽDŲ „VAIVORYKŠTĖS“ GIMNAZIJOS     DIREKTORIAUS PAREIGOMS