Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Nuotolinio mokymo (-si) laikotarpiu gimnazijos socialinės pedagogės Rosita Jankauskaitė ir Kristina Klenauskienė konsultacijas gimnazijos bendruomenei kasdien teiks laiškais TAMO dienyne ir telefonu bei programa ZOOM vaizdo ir garso transliacijos būdu (pagal iš anksto suderintą laiką). 

Su kitų institucijų specialistais (policija, VTA skyriumi, socialinės paramos skyriumi, seniūnijomis, atvejų vadybos specialistais ir kt.) ryšys palaikomas ir informacija keičiamasi telefonu, elektroniniais laiškais.

Nuotolinio mokymo (-si) laikotarpiu mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, organizuojamas maisto davinių išdavimas į namus. 

Socialinis pedagogas

Kreiptis pagalbos nėra gėda, o spręsti kilusius sunkumus svarbu, reikalinga, pagirtina...

Esate visada laukiami...

Socialinė pedagogė metodininkė Rosita Jankauskaitė, 1 aukštas, 123 kab.

Savaitės diena

Konsultavimo valandos

Pirmadienis

8–13 val.

Antradienis

8–13 val.

Trečiadienis

8–12 val.

Ketvirtadienis

9–12 val.

Penktadienis

8–12 val.

 

Vyr. socialinė pedagogė Kristina Klenauskienė, 1 aukštas, 112 kab.

Savaitės diena

Konsultavimo valandos

Antradienis

8–13 val.

Trečiadienis

8–13 val.

Ketvirtadienis

13–15 val.

 

Socialinio pedagogo veiklos sritys:

Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniams poreikį (kartu su kitais gimnazijos specialistais).

Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.

Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais.

Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos Vaiko gerovės komisija ir gimnazijos savivaldos grupėmis, ugdant mokinių socialines emocines kompetencijas.

Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija, socialiniais partneriais sprendžiant mokinių socialines – pedagogines problemas, ieško efektyvių pagalbos būdų.