Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Specialusis pedagogas

 

Specialioji pedagogė Diana Jarutienė (208 kab.)

Veiklos uždavinys – rūpintis mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo (si) poreikių, sunkumų korekcija bei sėkminga integracija mokykloje; bendradarbiauti su specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Veiklos kryptys:

  • padeda specialiųjų poreikių mokiniams grupinių,      pogrupinių ir individualių specialiųjų pratybų metu įsisavinti ugdymo      turinį bei lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno      mokinio gebėjimų lygį, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • bendradarbiauja su mokytojais, klasės vadovais,      gimnazijos psichologe, socialinėmis pedagogėmis, specialiųjų poreikių      mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), įveikiant mokinių mokymosi      sunkumus, aptariant specialiųjų poreikų      mokinių pasiekimus, numatant tolimesnio ugdymo(si) kryptis;
  • pataria mokytojams, kaip pritaikyti bendrąsias      ugdymo programas, teikia rekomendacijas individualizuojant,      diferencijuojant darbą pamokose; supažindina mokyklos bendruomenę su      specialiojo ugdymo naujovėmis;
  • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe.

Darbo laikas:

Pirmadienis – 7.50–8.50; 13–14.55
Antradienis  – 7.50-8.50; 13.05–14.55
Trečiadienis – 7.50–8.50; 13–14.55
Ketvirtadienis – 7.50–8.50; 13.05–14.55

Nuotolinio mokymo(-si) laikotarpiu specialiosios pedagogės Dianos Jarutienės konsultacijos gimnazijos bendruomenei teikiamos el. p.: diana.jarutiene@vaivorykstesgimnazija.lt, telefonu, Tamo dienyne, ZOOM aplinkoje, facebook grupėje, kabinete.