Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

1.  Ugdymo organizavimas:

1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – rugsėjo 1 d.

1.2. Ugdymo proceso trukmė I–II klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos, III klasių mokiniams – 180, IV klasių mokiniams – 165 ugdymo dienos.

1.3. Ugdymo procesas baigiamas:   

I–II   klasės

2022-06-23

III klasės

2022-06-16

IV klasės

2022-05-26

1.4. Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens   atostogos

I–IV kl. 2021-11-03

2021-11-05

Žiemos   (Kalėdų)

I–IV kl. 2021-12-27

2022-01-07

Žiemos   atostogos

I–IV kl. 2022-02-14

2022-02-18

Pavasario   (Velykų)

I–IV kl. 2022-04-19

2022-04-22

1.5. Vasaros atostogos I–III klasių mokiniams skiriamos pasibaigus ugdymo procesui, IV klasių mokiniams – pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Vasaros atostogos mokiniams trunka iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

1.6. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

1.7. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

1.8. Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais:

pirmas pusmetis I–III klasėms baigiasi 2022-01-31;

pirmas pusmetis IV klasėms baigiasi 2022-01-14;

antras pusmetis I–II klasėms baigiasi 2022-06-23;

antras pusmetis III klasėms baigiasi 2022-06-16;

antras pusmetis IV klasėms baigiasi 2022-05-26.

Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) – gimnazijos ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių.

Eil. Nr.

Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla

Data

1.

Mokslo ir žinių diena

2021-09-01

2.

Klasės bendruomenės diena „Gera susitikti“

2021-09-02

3.

Gimnazijos bendruomenės sveikatinimo diena

2021-09-03

4.

Gimnazistų diena (I–II kl.) „Mėlyna“

2021-10-29

5.

Bendruomenės diena „Atriedėjo Kalėda...“

2021-12-23

6.

Ugdymo karjerai diena „Pasimatuok profesiją“

2022 m. vasaris

7.

Gimnazistų diena (III–IV kl.) „Liko 100“

2022 m. kovas

8.

Bendruomenės diena „Mes einam, „Vaivorykšte“,   tavo keliu...“

2022 m. balandis

9.

Bendruomenės diena (Pažintinių išvykų diena)

2021–2022 m. m.

10.

Netradicinio ugdymo dienos (kūrybinių, tiriamųjų,   akademinių projektų dienos)

2022 m. birželis

11.

Paskutinio skambučio diena „Sveika, vasara“

2022 m. gegužė (IV kl.)

2022 m. birželis (I–III kl.)