Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1. Nijolė Balčikonytė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Metodinės tarybos veiklos koordinatorė
2. Nijolė Balčikonytė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės veiklos koordinatorė
3. Nijolė Balčikonytė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės veiklos koordinatorė
4. Violeta Liuksienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Matematikos ir IT mokytojų metodinės grupės veiklos koordinatorė
5. Ilma Agajan Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos koordinatorė
6. Violeta Liuksienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės veiklos koordinatorė
7. Ilma Agajan Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Klasių vadovų metodinės grupės veiklos koordinatorė
8. Ilma Agajan Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės veiklos koordinatorė
9.   Direktorius Fizinio ugdymo ir sveikatinimo mokytojų metodinės grupės veiklos koordinatorė
10. Raimonda Kundrotienė Biologijos mokytoja Metodinės tarybos pirmininkė
11. Ingrida Jančauskienė Istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja Metodinės tarybos vicepirmininkė
12. Ingrida Jančauskienė Istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
13. Jurgita Gerulskienė Chemijos ir fizikos mokytoja Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
14. Gintautas Nšlėnas Dailės mokytojas mokytojų metodinės grupės pirmininkas
15. Anželina Papievienė Fizinio ugdymo ir sveikatinimo mokytoja Fizinio ugdymo ir sveikatinimo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
16. Vidas Vaitkus Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas
17. Inga Ulonienė Anglų kalbos mokytoja Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
18. Giedrius Žemaitis Matematikos mokytojas Matematikos ir IT mokytojų metodinės grupės pirmininkas
19. Laima Rimkienė Anglų kalbos mokytoja Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
20. Alina Kalinauskienė Anglų kalbos mokytoja Gimnazijos veiklos kokybės vertinimo grupės pirmininkė

Metodinės tarybos funkcijos:

 • nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
 • koordinuoja metodinių grupių veiklą, telkdama mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
 • išsiaiškina gimnazijos mokytojų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato prioritetus, parengia kvalifikacijos tobulinimo renginių gimnazijoje planą,, teikia pasiūlymus rajono švietimo centrui;
 • gimnazijos metodinę veiklą planuoja, atsižvelgdama į gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas;
 • parengia metodinės veiklos planą, vadovaudamasi gimnazijos strateginiu, gimnazijos metų veiklos planais, atsižvelgdama į veiklos prioritetus;
 • teikia gimnazijos vadovui ir jo pavaduotojams, specialistams pasiūlymus dėl ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso aprūpinimo, ugdymo kokybės ir ugdymo inovacijų diegimo;;;
 • teikia gimnazijos vadovui, jo pavaduotojams pasiūlymus dėl mokytojų apdovanojimo Padėkos raštais ilgametį darbą, ugdymo(-si) pasiekimus bei kandidatų Metų Mokytojo nominacijai ir kt.;
 • esant reikalui, vertina edukacinius darbus,, mokytojų praktinę veiklą;
 • aprobuoja gimnazijos veiklos tvarkos aprašus..
Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50