Metodinė taryba

Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Balčikonytė

Metodinės tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1. Raimonda Kundrotienė Biologijos mokytoja Metodinės tarybos pirmininkė
2. Ingrida Jančauskienė Istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
3. Jurgita Gerulskienė Chemijos ir fizikos mokytoja Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
4. Gintautas Nšlėnas Dailės mokytojas Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkas
5. Anželina Papievienė Fizinio ugdymo ir sveikatinimo mokytoja Fizinio ugdymo ir sveikatinimo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
6. Vidas Vaitkus Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas
7. Inga Ulonienė Anglų kalbos mokytoja Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
8. Giedrius Žemaitis Matematikos mokytojas Matematikos ir IT mokytojų metodinės grupės pirmininkas
9. Laima Rimkienė Anglų kalbos mokytoja Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
10. Alina Kalinauskienė Anglų kalbos mokytoja Gimnazijos veiklos kokybės vertinimo grupės pirmininkė

Metodinės tarybos funkcijos:

 • nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
 • koordinuoja metodinių grupių veiklą, telkdama mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
 • išsiaiškina gimnazijos mokytojų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato prioritetus, parengia kvalifikacijos tobulinimo renginių gimnazijoje planą,, teikia pasiūlymus rajono švietimo centrui;
 • gimnazijos metodinę veiklą planuoja, atsižvelgdama į gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas;
 • parengia metodinės veiklos planą, vadovaudamasi gimnazijos strateginiu, gimnazijos metų veiklos planais, atsižvelgdama į veiklos prioritetus;
 • teikia gimnazijos vadovui ir jo pavaduotojams, specialistams pasiūlymus dėl ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso aprūpinimo, ugdymo kokybės ir ugdymo inovacijų diegimo;;;
 • teikia gimnazijos vadovui, jo pavaduotojams pasiūlymus dėl mokytojų apdovanojimo Padėkos raštais ilgametį darbą, ugdymo(-si) pasiekimus bei kandidatų Metų Mokytojo nominacijai ir kt.;
 • esant reikalui, vertina edukacinius darbus,, mokytojų praktinę veiklą;
 • aprobuoja gimnazijos veiklos tvarkos aprašus..
Atnaujinta: 2024-04-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50