Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022-02-08 14:27:25 5.67 MB
Elektroninio dienyno nuostatai, 2019 m. 2022-09-19 12:47:59 3.16 MB
Tvarkos
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-01-24 08:43:51 480.02 KB
Mokinių, turinčių SUP, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-01-23 12:48:31 1.67 MB
Klasės vadovo funkcijų aprašas, 2022 m. 2023-01-23 12:48:31 1.57 MB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašo papildymas, 2022 m. 2023-01-31 15:37:45 1.36 MB
Direkcijos ir specialistų budėjimo tvarkaraštis, 2022 m. 2023-01-23 12:48:31 749.43 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-01-23 12:48:31 3.85 MB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas, 2022 2023-01-23 12:48:31 1.06 MB
Pedagoginių darbuotojų ir mokinių skatinimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-01-23 12:48:31 1.06 MB
Mokinio, dirbančio gamtos mokslų laboratorijoje, darbų saugos instrukcija, 2022 m. 2023-01-23 12:48:31 1.82 MB
Mokinių teisės ir pareigos, 2022 m. 2023-02-03 09:42:40 1.26 MB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-01-23 12:48:31 1.34 MB
Pedagoginių darbuotojų budėjimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-01-23 12:48:31 745.82 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-01-23 12:48:31 1.29 MB
Pagalbos mokinio savirūpai užtikrinimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-01-23 12:48:31 6.18 MB
Veiksmų įtarus mokinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-01-23 12:48:31 1.23 MB
Aprūpinimo vadovėliais, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarkos aprašas, 2022 2023-01-23 12:48:31 1.8 MB
Turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m 2023-01-23 12:48:31 1.66 MB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-01-23 12:48:31 1.22 MB
Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-01-23 12:48:31 1.3 MB
Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-01-23 12:48:31 5.55 MB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-01-23 12:48:31 290.96 KB
Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-01-23 12:48:32 1.8 MB
Metodinės veikos organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-01-23 12:48:32 2.1 MB
EMP naudojimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-01-23 12:48:32 244.38 KB
Socialinės-pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, 2020 m. 2023-01-23 12:48:32 1.21 MB
Pamokų ir gimnazijos lankomumo apskaitos bei gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, 2020 m. 2023-01-23 12:48:32 2.99 MB
Pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu tvarkos aprašas, 2020 m. 2023-01-23 12:48:32 44 KB
Nuotolinio darbo Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijoje tvarkos aprašas, 2020 m. 2023-01-23 12:48:32 2.07 MB
Mokinio individualios pažangos matavimo ir vertinimo tvarkos aprašas, 2019 m. 2023-01-23 12:48:32 1.41 MB
Mokomųjų dalykų (privalomųjų/pasirenkamųjų), dalykų modulių, pritaikytų individualizuotų, neformaliojo švietimo programų, projektų rašymo tvarkos aprašas, 2019 m. 2023-01-23 12:48:32 208.5 KB
Kasdienės veiklos planavimo, mokymosi aplinkos kūrimo tvarkos aprašas, 2019 m. 2023-01-23 12:48:32 607.08 KB
Profesinio tobulėjimo tvarkos aprašas, 2019 m. 2023-01-23 12:48:32 1.48 MB
Mokinių vežiojimo į gimnaziją tvarkos aprašas, 2019 2023-01-23 12:48:32 1.55 MB
Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, 2018 m. 2023-01-23 12:48:32 1.16 MB
Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas, 2018 m. 2023-01-23 12:48:32 384.78 KB
Mokomųjų dalykų, dalykų kursų, modulių keitimo tvarkos aprašas, 2017 m. 2023-01-23 12:48:32 63 KB
Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvarkos aprašas, 2017 m. 2023-01-23 12:48:32 1.28 MB
Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas, 2017 m. 2023-01-23 12:48:32 39.76 KB
Paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas, 2017 m. 2023-01-23 12:48:32 2.8 MB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas, 2016 m. 2023-01-23 12:48:32 110.99 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės, 2018 m. 2022-09-19 13:02:59 10.13 MB
Mokinių elgesio taisyklės, 2021 m. 2023-02-03 09:42:40 1.45 MB
Bibliotekos taisyklės, 2022 m. 2023-01-23 10:48:41 1.96 MB
Priėmimas į gimnaziją
Įsakymas dėl prašymų į mokyklas teikimo pradžios_2023 2023-01-31 15:37:45 130.13 KB
2022-2024 individualus ugdymo planas III-IV kl. mokiniams 2023-02-03 09:42:40 85.09 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašo papildymas, 2022 m. 2023-01-31 15:37:45 1.36 MB
2021-2023 individualus ugdymo planas III-IV kl. mokiniams 2023-02-03 09:42:40 85.23 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas, 2021 m. 2023-01-31 15:37:45 0.97 MB
Mokymosi sutartis 2023-01-31 15:37:45 71 KB
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikų ugdymo organizavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 2023-01-31 15:37:45 16.83 KB
Dėl priėmimo į I(9) klasę 2023-01-31 15:37:45 16.07 KB
Prašymai
Prašymas priimti mokinį į Gargždų „Vaivorykštės“ gimnaziją ir motyvacijos anketa 2022-02-04 13:08:43 34.86 KB
Dėl išbraukimo iš sąrašo (prašymas) 2022-02-04 13:08:43 25.5 KB
Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo 39.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos 2022-2023 m. m. ugdymo planas 2023-02-01 15:26:18 18.3 MB
Gimnazijos veiklos planas 2022 m. 2023-02-01 15:27:11 518.64 KB
Gimnazijos UP 2021–2022 m. m. 2023-02-01 15:26:18 17.47 MB
Gimnazijos 2020–2022 metų strateginis planas 2023-02-01 15:26:18 12.62 MB
Gimnazijos 2021 metų veiklos planas 2023-02-01 15:26:18 266 KB
Gimnazijos UP 2020-2021 m. m. 2023-02-01 15:26:18 767.35 KB
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2023-02-01 15:26:18 439.86 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m vasario mėnesio veiklos planas 2023-02-02 13:09:18 1.83 MB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-02-02 13:09:18 1.44 MB
2022 m gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-02-02 13:09:18 1.87 MB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-02-02 13:09:18 1.88 MB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-02-02 13:09:18 2.05 MB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-02-02 13:09:18 1.58 MB
2022 m. birželio mėnesio veiklos planas 2023-02-02 13:09:18 1.4 MB
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2023-02-02 13:09:18 1.17 MB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2023-02-02 13:09:18 1.82 MB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 2023-02-02 13:09:18 1.92 MB
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-02-02 13:09:18 1.82 MB
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-02-02 13:09:18 1.7 MB
Kiti dokumentai
UTA darbo grupė 2022-05-31 10:07:36 362.04 KB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2022-09-19 13:21:18 13.38 MB
Kaip veikti diegiant atnaujintas BP 2022-09-19 13:21:46 3.54 MB
Ugdymo turinio atnaujinimas 2022-09-19 13:22:09 25.46 MB
UTA socialinė partnerystė 2022-09-19 13:22:58 5.84 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-19 13:27:42 482.49 KB
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-19 13:27:42 475.18 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-31 476.93 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-06-30 484.23 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-30 478.31 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-29 12:14:10 776.53 KB
2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-29 12:14:10 387.32 KB
2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-29 12:14:10 394.52 KB
2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-29 12:14:10 387.72 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:48:43 1.37 MB
2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:32 1.72 MB
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:32 117.65 KB
2020 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:32 172.96 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:26 574.52 KB
2019 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:26 507.87 KB
2019 m. II ketvt. tarpinių fiansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:26 191.76 KB
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:26 1.39 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:41 15.17 MB
2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:41 2.3 MB
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:41 2.23 MB
2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:27:41 2.28 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maisto produktų tiekėjų sąrašas, 2022 m. 2022-11-28 09:28:39 192.53 KB
LR Sveikatos ministro įsak. dėl mokinių maitinimo organizavimo 2022-11-28 09:27:39 352 KB
I savaitės valgiaraščiai, 2022 m. 2022-11-28 09:27:39 26.19 KB
II savaitės valgiaraščiai, 2022 m. 2022-11-28 09:27:39 23.91 KB
III savaitės valgiaraščiai, 2022 m. 2022-11-28 09:27:39 24.16 KB
Nemokamo mokinių maitinimo tvarkos aprašas, 2020 m. 2022-11-28 09:27:39 1.84 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. IV ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-26 14:47:21 715.79 KB
2022 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-26 14:47:21 563.72 KB
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-26 14:47:21 533.25 KB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-26 14:47:21 570.74 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:10 610.36 KB
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:10 462.98 KB
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:10 450.79 KB
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:10 391.02 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas 2022-02-04 16:47:24 485.83 KB
2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:24 372.79 KB
2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:24 259.1 KB
2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:50:25 218.19 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:37 249.77 KB
2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:37 99.45 KB
2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:47:37 93.87 KB
2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-02-04 16:49:58 2.29 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:51 3.88 MB
2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:51 2.25 MB
2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:51 2.29 MB
2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-02-04 16:47:51 1.6 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2023 m. viešųjų pirkimų plano pakeitimas 2023-01-27 10:30:48 404.89 KB
2023 m. viešųjų pirkimų planas 2023-01-27 10:30:48 2.25 MB
Viešųjų pirkimų, sandorių ataskaita, 2021-09-08 d. 2023-01-27 10:30:48 197.25 KB
Viešųjų pirkimų planas, planuojamų pirkimų suvestinė 2021 m. 2023-01-27 10:30:48 18.5 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, 2021 m. 2023-01-27 10:30:48 381 KB
Viešieji pirkimai, 2020 m. 2023-01-27 10:30:48 158.75 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraštis 157.85 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2022 m. 2023-01-13 21:22:29 213.07 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2021 m 2023-01-13 21:22:29 440 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m 2023-01-13 21:22:29 938 KB
Sėkmės požymiai_ 2023-01-13 21:22:29 424.52 KB
Išorinis vertinimas 2023-01-13 21:22:29 26.5 KB
Mokyklos pažanga, suvestinė iki 2020 metų 2023-01-13 21:22:29 377.8 KB
Ugdymas(is) virtualioje aplinkoje 2023-01-13 21:22:29 3.17 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Gargždų Vaivorykštės gimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas, 2020 m. 2022-10-19 10:55:51 1.38 MB
Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti (atmintinė) 2022-02-06 10:14:11 212.32 KB
Pranešimo forma apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą 2022-02-06 10:14:11 55 KB
Klaipėdos rajono savivaldybės 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programa 2022-02-06 10:14:11 308.03 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas, 2021 m. 2022-09-19 13:25:04 36.83 KB
VGK nariai 2023-01-31 08:23:05 376.58 KB
Lankstinukas Atnaujinta Dydis
Jubiliejinis gimnazijos leidinys 2018 m. 589.68 KB
Mokinių mintys apie mokyklą Atnaujinta Dydis
Mokinių ir mokytojų palinkėjimai mokyklai 30-io proga 532.7 KB
Gimnazijos laikraštis Atnaujinta Dydis
"Pasuolė" Nr. 46, 2020 m. birželio mėn. 2022-02-02 19:21:39 3.06 MB
„Pasuolė" Nr. 45, 2018 m. lapkričio mėn. 2022-02-02 19:21:39 3.64 MB
"Pasuolė" Nr. 44, 2018 m. balandžio mėn. 2022-02-02 19:21:39 1.19 MB
,,Pasuolė", Nr. 43, 2018 m. kovo mėn. 2022-02-02 19:21:39 3.26 MB
,,Pasuolė" Nr. 42, 2017 m. gruodžio mėn. 2022-02-02 19:21:39 2.04 MB
,,Pasuolė" 2017 m. balandžio mėn. 2022-02-02 19:21:39 470.67 KB
,,Pasuolė" 2016 m. lapkričio mėn. 2022-02-02 19:21:39 385.3 KB
,,Pasuolė" 2016 m. gegužės mėn. 2022-02-02 19:21:39 1 MB
,,Pasuolė" 2016 m. vasario mėn. 2022-02-02 19:21:39 611.59 KB
,,Pasuolė" 2015 m. spalio mėn. 2022-02-02 19:21:39 472.01 KB
Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos programa Atnaujinta Dydis
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2022-10-20 10:29:50 7.15 MB
Sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 m. m. 2022-10-20 10:29:50 799.16 KB
Higienos normos reikalavimai, suvestinė redakcija nuo 2020-05-01 2022-10-20 10:29:50 414.38 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, 2022 m. 2023-01-10 19:04:23 9.51 MB
Žmogaus teisės asmens apsaugos srityje(Atmintinė) VDAI 2017-06-22 2023-01-10 19:04:23 793.53 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
LR Konstitucija 2022-02-07 21:13:22 1.38 MB
Švietimo įstatymas 2022-02-07 21:13:22 411.37 KB
Geros mokyklos koncepcija 2022-02-07 21:13:22 221.98 KB
Smurto prevencijos įgyvendinimo rekomendacijos 2022-02-07 21:13:22 22.46 KB
Mokytojams Atnaujinta Dydis
Dėl mokytojų atestacijos programų 2023-2025 m. tvirtinimo 2023-01-10 12:03:26 71.75 KB
Savipagalba 12.84 KB
Mokytojo veiklos savianalizės anketa 2022-10-19 11:50:15 22.82 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Tėvų linija - pasitarkite su psichologu tiek kartų, kiek reikia 2022-02-07 23:26:46 228.05 KB
Tėvų dalis 2022-02-07 23:26:46 429.51 KB
Psichologinės rekomendacijos darbui namuose 2022-05-20 14:45:37 149.57 KB
Psichologės konsultacijos 2022-02-07 23:26:46 133.58 KB
Informacija paaugliams Padėk sau 2022-02-07 23:26:46 15.01 MB
Ekranų laikas vaikams 2022-02-07 23:26:46 528.73 KB
Prevencinės priemonės - koronavirusas 2022-02-07 23:26:46 30.5 KB
Patarimai mokantis nuotoliniu būdu 2022-02-07 23:26:46 4.4 MB
Rekomendacijos tėvams kaip bendrauti su vaiku 2022-02-07 23:26:46 194.63 KB
Atsakinga tėvystė 2022-02-07 23:26:46 36.8 KB
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą? 2022-02-07 23:26:46 14.96 KB
Ar gali paauglys nebūti paaugliu? 2022-02-07 23:26:46 17.4 KB
Savižudybė. Rizikos veiksniai 2022-02-07 23:26:46 19.33 KB
Sunkūs vaikai bausmėmis negydomi 2022-02-07 23:26:46 21.42 KB
Smurtas artimoje aplinkoje 2022-02-07 23:26:46 549.43 KB
Apie vaikų saugumą internete 2022-02-07 23:26:46 136.5 KB
Elektroninės patyčios. Kaip padėti vaikui? 2022-02-07 23:26:46 974.91 KB
Elektroninės patyčios 2022-02-07 23:26:46 682.79 KB
Kai kompiuteris tampa geriausiu draugu 2022-02-07 23:26:46 838.83 KB
Pagalbos šeimai paslaugų sąrašas (2017-06-06) 2022-02-07 23:26:46 61.37 KB
Probleminis lošimas 2022-02-07 23:26:46 5.78 MB
Socialiniu paslaugų centro informacija 2022-02-07 23:26:46 72.65 KB
Azartiniai lošimai 2022-02-07 23:26:46 7.85 MB
Elektroninės cigaretės 2022-02-07 23:26:46 750.3 KB
Informacija tėvams 2022-02-07 23:26:46 21.91 KB
Brandos egzaminai Atnaujinta Dydis
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-01-24 08:43:51 480.02 KB
Bazinė mokykla Atnaujinta Dydis
Valstybinė kalba ir egzaminai Atnaujinta Dydis
2022 m. egzaminų tvarkaraštis LRK 2022-09-19 13:38:31 173.1 KB
Informacija kandidatams apie mokesčius 2022-07-27 12:08:39 12.89 KB
Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo komisijos sudarymo, 2022 m. 2022-09-19 13:43:43 170.76 KB
Dėl lietuvių kalbos mokėjimo lygio .... tvarkos aprašo patvirtinimo, 2022 m. 2022-09-19 13:41:18 205.01 KB
Mokiniams Atnaujinta Dydis
Konsultacijų tvarkaraštis 2023-02-03 09:42:40 128.76 KB
Mokinio aprangos etiketo taisyklės, 2022 m. 2023-02-03 09:42:40 692.01 KB
2022-2024 individualus ugdymo planas III-IV kl. mokiniams 2023-02-03 09:42:40 85.09 KB
PUPP tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2023-02-03 09:42:40 210.37 KB
2021-2023 individualus ugdymo planas III-IV kl. mokiniams 2023-02-03 09:42:40 85.23 KB
BE tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2023-02-03 09:42:40 128.23 KB
Mokytojų konsultacijų grafikas 2022-2023 m. m. 2023-02-03 09:42:40 101.12 KB
Mokinių teisės ir pareigos, 2022 m. 2023-02-03 09:42:40 1.26 MB
Pagalbą teikiančios įstaigos 2023-02-03 09:42:40 18.59 KB
Motyvacijos įsivertinimo anketa 2023-02-03 09:42:40 33.74 KB
Mokinių elgesio taisyklės, 2021 m. 2023-02-03 09:42:40 1.45 MB
Brandos darbas Atnaujinta Dydis
Brandos darbo programa, 2017 m. 2022-09-19 13:34:17 135.03 KB
Brandos darbo vertinimo kriterijai (BD programos priedas) 2022-09-19 13:35:06 249.27 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Geografijos mokytojo 134.39 KB
Kvietimas Atnaujinta Dydis
Mokinių iniciatyvų projektas Atnaujinta Dydis
Padėkos Atnaujinta Dydis
Padėka administracijai ir dalykų mokytojams 520.04 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Susitikimas-diskusija 2023-02-02 2023-02-03 09:40:45 68.3 KB
Tyrimas „Virtualių STEAM pamokų vyresniųjų klasių mokiniams ugdyti organizavimo galimybės“ 2023-02-03 09:40:45 948.82 KB
Modulio „Elektronikos pradžiamokslis“ veikla 2023-02-03 09:40:45 75.46 KB
Inžinerinės krypties ir kt. dalykų mokymasis, 2021–2022 m. m. 2023-02-03 09:40:45 282.57 KB
2021–2022 m. m. (pažangos stebėsena) 2023-02-03 09:40:45 2.39 MB
KU dėstytojų pamokos mokiniams 2023-02-03 09:40:45 457.8 KB
Pamoka tėvams 2023-02-03 09:40:45 75.11 KB
Radijo švyturys 2023-02-03 09:40:45 13.51 KB
Mokymai mokiniams „Ateities profesiją renkuosi šiandien“ 2023-02-03 09:40:45 26.43 KB
Paskaita „Tėvų dalyvavimas vaikų karjeros sprendimuose“ 2023-02-03 09:40:45 297.37 KB
Edukacinė išvyka į Tartu 2023-02-03 09:40:45 88.82 KB
Gamtos mokslų laboratorija 2023-02-03 09:40:45 12.17 KB
Kūrybinių inovacijų ir verslumo skatinimo stovykla 2023-02-03 09:40:45 13.92 KB
Kūrybinių mokinių savęs pažinimo dirbtuvių sėkmės ir iššūkiai 2023-02-03 09:40:45 14.27 KB
Gimnazistai Telšių STEAM centre 2023-02-03 09:40:45 14.24 KB
Mokymai „Gamtos mokslų laboratorija“ 2023-02-03 09:40:45 13.23 KB
Asmenybės tipas ir karjera 2023-02-03 09:40:45 11.94 KB
Mokytojų stažuotės Tauragės STEAM centre vertinimas 2023-02-03 09:40:45 13.75 KB
Gimnazijos mokytojų ir vadovų išvyka 2023-02-03 09:40:45 13.39 KB
Asmeninių ir darbo vertybių darna 2023-02-03 09:40:45 12.15 KB
Dizainu ir fenomenu grįsto mąstymo strategijos 2023-02-03 09:40:45 12.47 KB
Matematika už lango 2023-02-03 09:40:45 38.5 KB
Kūrybinės dirbtuvės 2023-02-03 09:40:45 13.88 KB
Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai 2023-02-03 09:40:45 12.84 KB
Biomedicinos inžinerija teorija ir praktika gimnazijoje 2023-02-03 09:40:45 15.02 KB
Psichologas Atnaujinta Dydis
Psichologinės rekomendacijos darbui namuose 2022-05-20 14:45:37 149.57 KB