Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022-02-08 14:27:25 5.67 MB
Elektroninio dienyno nuostatai, 2019 m. 2022-09-19 12:47:59 3.16 MB
Tvarkos
Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-17 14:45:47 2.66 MB
Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 1.58 MB
Konsultacinių valandų mokiniams skyrimo, organizavimo ir fiksavimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 2.66 MB
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 480.02 KB
Mokinių, turinčių SUP, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 1.68 MB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašo papildymas, 2023 m. 2023-05-30 15:29:07 928.75 KB
Administracijos, specialistų ir mokytojų budėjimo tvarkaraštis, 2023 m. II pusm. 2023-04-06 14:33:59 756.83 KB
Klasės vadovo funkcijų aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 1.57 MB
Krizių valdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 3.85 MB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas, 2022 2023-04-06 14:33:59 1.06 MB
Pedagoginių darbuotojų ir mokinių skatinimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 1.06 MB
Mokinio, dirbančio gamtos mokslų laboratorijoje, darbų saugos instrukcija, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 1.82 MB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 1.34 MB
Pedagoginių darbuotojų budėjimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 745.82 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 1.29 MB
Pagalbos mokinio savirūpai užtikrinimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 6.18 MB
Veiksmų įtarus mokinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 1.23 MB
Mokinių teisės ir pareigos, 2022 m. 2023-05-09 16:06:52 1.26 MB
Aprūpinimo vadovėliais, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarkos aprašas, 2022 2023-04-06 14:33:59 1.8 MB
Turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m 2023-04-06 14:33:59 1.66 MB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 1.22 MB
Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 1.3 MB
Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 5.55 MB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 290.96 KB
Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 1.8 MB
Metodinės veikos organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 2.1 MB
EMP naudojimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2023-04-06 14:33:59 244.38 KB
Socialinės-pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, 2020 m. 2023-04-06 14:33:59 1.21 MB
Pamokų ir gimnazijos lankomumo apskaitos bei gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, 2020 m. 2023-04-06 14:33:59 2.99 MB
Pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu tvarkos aprašas, 2020 m. 2023-04-06 14:33:59 44 KB
Nuotolinio darbo Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijoje tvarkos aprašas, 2020 m. 2023-04-06 14:33:59 2.07 MB
Mokinio individualios pažangos matavimo ir vertinimo tvarkos aprašas, 2019 m. 2023-04-06 14:33:59 1.41 MB
Mokomųjų dalykų (privalomųjų/pasirenkamųjų), dalykų modulių, pritaikytų individualizuotų, neformaliojo švietimo programų, projektų rašymo tvarkos aprašas, 2019 m. 2023-04-06 14:33:59 208.5 KB
Kasdienės veiklos planavimo, mokymosi aplinkos kūrimo tvarkos aprašas, 2019 m. 2023-04-06 14:34:00 607.08 KB
Profesinio tobulėjimo tvarkos aprašas, 2019 m. 2023-04-06 14:34:00 1.48 MB
Mokinių vežiojimo į gimnaziją tvarkos aprašas, 2019 2023-04-06 14:34:00 1.55 MB
Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, 2018 m. 2023-04-06 14:34:00 1.16 MB
Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas, 2018 m. 2023-04-06 14:34:00 384.78 KB
Mokomųjų dalykų, dalykų kursų, modulių keitimo tvarkos aprašas, 2017 m. 2023-04-06 14:34:00 63 KB
Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvarkos aprašas, 2017 m. 2023-04-06 14:34:00 1.28 MB
Paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas, 2017 m. 2023-04-06 14:34:00 2.8 MB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas, 2016 m. 2023-04-06 14:34:00 110.99 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės, 2018 m. 2022-09-19 13:02:59 10.13 MB
Mokinių elgesio taisyklės, 2021 m. 2023-05-09 16:06:52 1.45 MB
Naudojimosi biblioteka taisyklės, 2022 m. 2023-02-24 09:40:37 1.96 MB
Priėmimas į gimnaziją
Motyvacijos įsivertinimo anketa 2023-05-30 15:29:07 207.61 KB
Dorinio ugdymo pasirinkimas 2023-05-30 15:29:07 80.47 KB
Dalykų pasirinkimai būsimiems III kl. mok. (2023-2025 m.m.) 2023-05-30 15:29:07 65.17 KB
Įsakymas dėl prašymų į mokyklas teikimo pradžios_2023 2023-05-30 15:29:07 130.13 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas, 2021 m. 2023-05-30 15:29:07 0.97 MB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašo papildymas, 2023 m. 2023-05-30 15:29:07 928.75 KB
Mokymosi sutartis 2023-05-30 15:29:07 71 KB
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikų ugdymo organizavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 2023-05-30 15:29:07 16.83 KB
Prašymai
Prašymas priimti mokinį į Gargždų „Vaivorykštės“ gimnaziją 2023-04-05 16:11:50 145 KB
Dėl išbraukimo iš sąrašo (prašymas) 2022-02-04 13:08:43 25.5 KB
Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo 39.5 KB

Atnaujinta: 2023-01-31
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50