Mokytojų taryba

Informacija

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

 • Gimnazijos mokytojų tarybos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Balčikonytė.
 • Nariai – visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai.

Tarybos funkcijos:

 • aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;
 • svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;
 • analizuoja ugdymo planų, Gimnazijos veiklos planų ir ugdymo programų realizavimą;
 • nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką;
 • kartu su sveikatos priežiūros specialistu sprendžia sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
 • sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus;
 • deleguoja atstovus į Gimnazijos tarybą, Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Gimnazijos direktoriaus vietai užimti komisijas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50