Lions Quest programa „Raktai į sėkmę“

LIONS QUEST – nevyriausybinė švietimo organizacija, siekianti ugdyti jaunimą visame pasaulyje.

LIONS QUEST Lietuvos mokykloms pasiūlė programas, kurios ugdo vaikų socialines ir emocines kompetencijas visais amžiaus tarpsniais.

Nuo 2015 metų rudens gimnazijoje pradėta vykdyti socialinio-emocinio ugdymo (toliau – SEU) programa „Raktai į sėkmę“.

„Raktai į sėkmę” programa į vieną visumą sujungia psichinės sveikatos stiprinimą, emocinio-socialinio intelekto vystymą ir akademinių pasiekimų gerinimą. Šios sritys viena kitą papildo. Pagrindinis dėmesys skiriamas VAIKUI. Programa ugdo sveikos gyvensenos principus, moko, kaip susitvarkyti su emocijomis gyvenimo krizių metu, padeda formuotis asmenybėms ir būsimiems Lietuvos lyderiams, skatina bendruomeniškumo jausmą. Tai žalingų įpročių, priekabiavimo, smurto prevencijos ir pilietiškumo pamokos.

SEU – tai procesas, apimantis žinių, nuostatų ir įsitikinimų formavimą ir ugdymą. Jo metu jauni žmonės mokomi:

 • savimonės (sugebėti atpažinti ir valdyti emocijas, suvokti savo gabumus, poreikius ir vertybes ir pan.);
 • socialinio sąmoningumo (gebėti suprasti ir pripažinti socialinę įvairovę, būti empatiškiems, jausti pagarbą kitiems ir pan.);
 • savitvardos (gebėti valdyti emocijas ir elgesį, išsikelti tikslus, nuosekliai jų siekti ir pan.);
 • bendravimo įgūdžių (gebėti dirbti komandoje, užmegzti santykius, padėti sau ir kitiems, valdyti ir veiksmingai spręsti konfliktus ir pan.);
 • atsakingo sprendimų priėmimo (gebėti įžvelgti problemą, analizuoti situaciją ir priimti teisingus sprendimus, suprasti savo asmeninę, socialinę ir moralinę atsakomybę).

SEU programa unikali ir tuo, kad įtraukia į ugdymo procesą ir tiesiogiai su ugdymu nesusijusias įmones, įstaigas ir organizacijas, skatina socialinę atsakomybę, telkia ne tik gimnazijos, bet ir vietos bendruomenę. Mokiniai gali bendruomenėje įgyvendinti įvairius projektus, kurie skatina kūrybiškumą, empatiją, savanorystę ir mokymąsi tarnaujant. Todėl tikimės, kad dalyvavimas šioje programoje sustiprins mokinių socialines ir emocines kompetencijas, kurios bus jaunų žmonių sėkmės pamatas jų tolimesnėje veikloje, siekiant būti produktyviais darbuotojais bei aktyviais piliečiais.

SEU įgyvendinimas gimnazijoje

2015 m. gimnazijos mokytojai dalyvavo seminaruose, kurių metu įgijo žinių, įgūdžių ir vertingų patirčių: emocijų atpažinimo ir valdymo, atsakingų sprendimų priėmimo, savanorystės organizavimo ir kt.

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. programa pradėta įgyvendinti klasių valandėlių metu. Mokiniai atliko praktines užduotis, skirtas sutelkti klasės bendruomenę, geriau pažinti vieniems kitus, mokėsi dirbti komandoje, aptarė tarnavimo bendruomenei reikšmę, ugdėsi asmeninę ir socialinę atsakomybę, dalyvavo trumpalaikiuose projektuose.

Klasių vadovų nuomone, įgyvendinant programą, ugdomos mokinių socialinės kompetencijos, emocinis intelektas, stiprėja jų teigiamos nuostatos apie save ir kitus, keičiasi jaunų žmonių požiūris į savanorystę, aktyviau bendraujama su tėvais, praktinė veikla darosi įdomesnė ir naudingesnė, gerėja gimnazijos įvaizdis bendruomenėje, SEU atlieka prevencinę funkciją (pvz., mažėja konfliktų), bendra veikla ir teigiami rezultatai suartina bendruomenės narius, praktinė veikla padeda atsiskleisti skirtingoms asmenybėms, formuojamas darnus klasės, pedagogų kolektyvas, gerinami pozityvaus bendravimo įgūdžiai, sudaromos galimybės geriau pažinti vieniems kitus, stiprėja teigiamos nuostatos apie save, mokiniai ruošiami gyvenimui, ugdomas jų savarankiškumas, sudaromos galimybės kai kurias temas integruoti į mokomuosius dalykus.

Mokinių nuomone, įgyvendinant programą, formuojamas pozityvus požiūris į gyvenimą, ugdomas pasitikėjimas savimi, formuojami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, formuojamas klasės kolektyvas, keičiasi elgesys, požiūris (nuostatos) į tam tikrus dalykus, padedama orientuotis socialiniame gyvenime (būti draugiškiems, padėti kitiems, galvoti ne tik apie save), ugdomas socialinis ir emocinis intelektas, formuojami socialiniai įgūdžiai, skatinamas geranoriškumas, tolerancija, bendradarbiavimas, mokomasi bendrauti, diskutuoti, dirbti kartu, padedama integruotis visuomenėje, suvokti tarnystės sąvoką, mokoma pilietiškumo ir patriotizmo.

Gimnazistai ieško tinkamų sėkmei raktų

Visi suprantame, kad be mokslo šiandien toli nenukeliausi. Bet mokyklą lankyti norisi ne tik dėl akademinių pamokų, bet ir todėl, kad joje galima veikti tai, kas yra įdomu šiuolaikiniam paaugliui: susitikti su įdomiais, kažkuo nusipelniusiais žmonėmis, dalintis savo mintimis bei pasisemti naujų idėjų. Todėl mokykloje stengiamasi pamokas suderinti su mokinių pomėgiais. Tam padeda socialinio-emocinio ugdymo programa ,,Raktai į sėkmę“.

Gimnazijoje vyksta daug renginių (Šimtadienis, gimnazistų šventė, kalėdinis karnavalas, gimnazijos vardadienis, valstybinių švenčių paminėjimai ir kt.) – visa tai reikalauja daug gimnazijos vadovų, mokytojų ir mokinių pastangų ir, žinoma, tarpusavio sutarimo, bendradarbiavimo. Kartą per savaitę vyksta klasių valandėlės, kurios būna įdomios, jei tik nori mokiniai. Galima pasikviesti žmonių, su kuriais mes norime susipažinti, pabendrauti, išklausyti įvairių patarimų. Patirtis visada praverčia! Žaidžiame žaidimus, kad vienas apie kitą daugiau sužinotume, susipažintume ir taptumėme kuo artimesni – svarbu mokytis įsiklausyti, ieškoti kompromisų. Gimnazistai lankosi Klaipėdos rajono V. Gaigalaičio globos namuose, Gargždų ugdymo įstaigoje ,,Naminukas“, noriai dalyvauja ,,Maisto banko“ akcijose, patys inicijuoja ,,Gerumo pietus“.

Taigi gebėjimas pasirūpinti kitais, mokymasis bendrauti nėra svetimas gimnazistams. Mokytojai, mokiniai ir jų tėvai taip pat prisideda prie mūsų socialinio-emocinio ugdymo, skatina mus elgtis deramai – kaip ir priklauso piliečiams.

Julija, ,,Vaivorykštės“ IIIf klasės mokinė 

I gimnazijos klasių mokiniai apibendrino programos „Raktai į sėkmę“ įgyvendinimą.

Į respublikinę pilietinę iniciatyvą Gedulo ir Vilties dienai paminėti aktyviai įsijungė III gimnazijos klasių mokiniai.

SEU programa „Raktai į sėkmę“ 

Gimnazijoje vykdoma socialinio-emocinio ugdymo (toliau – SEU) programa „Raktai į sėkmę“ tampa vis atsakingesne bei veiksmingesne veikla.

Gimnazistai vis geriau suvokia, kaip svarbu ugdytis savimonę, savitvardą, socialinį atsakingumą, bendravimo įgūdžius bei gebėjimą atsakingai priimti sprendimus.

Trečių ir ketvirtų klasių mokiniai šiemet surengė jau tradicija tapusią konferenciją, kurioje pristatė projektinius darbus. Pirmokai ir antrokai SEU veiklų pristatymo forma pasirinko naujovę – veiklas, gerinančias emocinį klimatą klasėse. Tikimės, kad ši pristatymo forma taps tradicija.

Gimnazijos pirmokai ir antrokai, padedami klasių vadovių, susibūrė ir suorganizavo renginį bei parengė stendinį pranešimą, taip įprasmindami socialinio-emocinio ugdymo programos „Raktai į sėkmę“ veiklas. Pirmo aukšto stende – nuotraukos iš įvairių renginių, veiklų, kurias vykdė ir pirmokai, ir antrokai.

Teatro studijoje vyko žaidimai, skatinantys bendradarbiavimą, geras emocijas bei ugdantys sugebėjimą atpažinti, valdyti emocijas. Buvo sudarytas klausimynas – patikrintos žinios apie gimnaziją, prisiminta jos istorija. Susibūrimą paįvairino šokiai, skambėjo daina, atliekama dviejų Emilijų. Renginį vedė Austėja ir Vytautė.

Antrokai gimnazistai SEU programą vykdė aktų salėje: ugdė gebėjimą dirbti komandoje, padėti sau ir kitiems, keitėsi įgyta patirtimi apie bendravimą bei bendradarbiavimą, žaidė ir tradicinius, ir modernius žaidimus, naudodamiesi informacinėmis technologijomis.

Trečiokų veiklos buvo ne mažiau įdomios – jie, apibendrinę savo veiklas, skaitė panešimus. Projektų įvairovė („Atgal į vaikystę“, „Sveikatingumo pamokėlė“, „Pokalbiai su garbaus amžiaus žmonėmis“, „Trečiokai-trečiokams“, „Be praeities nėra ateities“, „Matuojamės mokytojo profesiją“) parodė, kad gimnazistai žino savo gabumus, poreikius ir vertybes, yra empatiški, geba jausti pagarbą kitiems, moka analizuoti situaciją ir priimti teisingus sprendimus. Kai kurie gimnazijos trečiokai savanoriavo gyvūnų globos namuose „Nuaras“, o kai kurie dalyvavo orientacinėse varžybose.

Gimnazijos ketvirtokai jau nebe naujokai vykdydami pagalba ir savanoryste grįstus projektus. Praėjusiais metais pradėję įgyvendinti įvairius pilietiškumą bei savanorystę skatinančius projektus, jie veiklą tęsė ir šiais mokslo metais. Vieni vykdė tęstinius projektus, kiti save išbandė naujai pasirinktuose. Buvo įdomu klausytis jų parengtų pranešimų, žiūrėti sukurtus filmukus apie bendravimą su ikimokyklinio amžiaus vaikais, pradinių klasių mokiniais. Džiaugėmės pasakojimu apie įgytą patirtį bendraujant su Lapių bendruomenės senoliais. Abiturientai taip pat lankėsi ir savo pagalbą siūlė tokioms gyvūnų globos įstaigoms: VŠĮ „Būk mano draugas“, VŠĮ „Linksmosios pėdutės“. Jie įvairiais aspektais nagrinėjo šiomis dienomis ypač aktualią tolerancijos temą, atskleidė įvairiapusį požiūrį, kaip suprasti ir ugdytis pakantumą. Gimnazistai rinko medžiagą ir apie Klaipėdos rajone vykdytas žydų žudynes, tarpukario Gargždų futbolo komandas ir pan. Taigi, klausantieji pranešimų savo žinias papildė iki šiol negirdėtais įdomiais faktais. Ketvirtokai akcentavo, kaip padėdami kitiems jie praturtėjo ir patys: mokėsi kelti tikslus ir atsakingai planuoti veiklą, diskutuoti apie problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, gerino komandinio darbo įgūdžius, ugdėsi socialinę, pilietinę atsakomybę. Dvyliktokė Brigita dalijosi savo įspūdžiais ir įvairiapuse patirtimi tiek vykdant projektus, tiek juos pristatant (mokinė suskaičiavo, kad klasės vykdytus projektus jai teko pristatyti jau 6 kartus). Mokinė džiaugėsi galimybe kartu su klasės draugais išbandyti save kaip pranešėją – juk ne taip paprasta kalbėti viešai. Jos teigimu, tai darbas, reikalaujantis gero išankstinio pasirengimo, drąsos, pasitikėjimo savimi, gebėjimo bendrauti su auditorija, kuri kaskart vis kitokia. Tai buvo labai įdomi patirtis, savęs išbandymas. Antrokai pasisėmė vertingos patirties, kurią pritaikys su savo draugais.

 Išklausius pranešimus, visų grupės dalyvių buvo paprašyta vienu žodžiu įvertinti darbų rezultatą – apibūdinti tai, ką jie išgirdo. Džiugu buvo skaityti atsakymus: tai paveiki, įtikinama, įsimintina, kūrybiška, pozityvi, prasminga, naudinga, vertinga, jaudinanti, įdomi, produktyvi, kviečianti bendradarbiauti ir suteikianti įvairiapusės patirties savanoriška veikla, kurią mes turime galimybę vykdyti dalyvaudami socialinio-emocinio ugdymo programoje „Raktai į sėkmę“.

SEU koordinatorė Danutė Mockienė
Psichologė Rūta Lukošienė
Socialinė pedagogė Rosita Jankauskaitė

Socialinio emocinio ugdymo plėtra gimnazijoje 2022 m.

Prioritetas – Mokytojų orientacija į visų mokinių ugdymosi sėkmę.

Tikslas – Mokytojų pasirengimas padėti mokiniams įgyti ir sėkmingai naudoti socialinius ir emocinius gebėjimus, siekiant užtikrinti sėkmę mokykloje ir gyvenime, puoselėti darnius tarpusavio santykius bendruomenėse ir stiprinti atsakingą elgesį visuomenėje.

Uždaviniai:

1. Sudaryti sąlygas bendruomenei kurti saugią aplinką ir palaikyti santykius remiantis socialiniu sąmoningumu ir tarpasmeninio bendravimo gebėjimais.

2. Įtraukti bendruomenę į nuoseklų programos LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ įgyvendinimą.

3. Skatinti mokytojus socialinių-emocinių kompetencijų ugdymą integruoti į mokomuosius dalykus.

Socialinis emocinis ugdymas kartais vadinamas trūkstama grandimi, kuri susieja akademines žinias su sėkme mokykloje, šeimoje, bendruomenėje ir gyvenime, todėl jam būtina skirti ypatingą dėmesį. 2022 m. mokykloje vyko kontaktinės refleksyvios konsultacijos „Socialinio ir emocinio ugdymo programų integravimo mokykloje užtikrinimas“ (seu integravimo įrankių diegimas pamokose ir 5 įsitraukusio mokymo matmenų panaudojimas), kurias vedė, teikė patarimus konsultantė dr. D. Šukytė. Metodinių grupių ir gimnazijos metodinės tarybos pasitarimuose „Refleksija po refleksyvių konsultacijų“ aptarta socialinio-emocinio ugdymo programos įgyvendinimo įtaka gimnazijos pažangai, dalintasi metodiniais darbo pamokoje patarimais. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Agajan šios patirties apibendrinimu dalijosi su Klaipėdos rajono mokyklų atstovais atsakingais už SEU savo mokyklose.

SEU programos „Raktai į sėkmę“ įgyvendinimo koordinatorė gimnazijoje,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilma Agajan

 

Visi gimnazijos projektai:

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50