Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

BIBLIOTEKA

Apie biblioteką

„Atimkite iš manęs knygą, ir aš vėl būsiu kūdikis: nei atminties, nei išminties, nei proto, nei vilties.“ (A. Einšteinas)

Darbo laikas: 7.30–16 val.

el. p. vbiblio@vaivorykste.lm.lt

Darbuotojos: Barbora Dotienė ir Dalia Žurkauskienė

 

MISIJA:

Tenkinti gimnazijos  bendruomenės informacinius poreikius sudarant sąlygas efektyviai naudotis informacija visų tipų laikmenose; savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudaryti sąlygas asmenybei tobulėti.

PRIORITETAI:

1.    Bendradarbiavimo su mokytojais tobulinimas išnaudojant atviro fondo galimybes.

2.    Palankios darbui aplinkos sukūrimas skaitykloje.

3.    IKT taikymas.

TIKSLAI:

1.    Ugdyti jaunąjį skaitytoją, mokantį orientuotis informacijos gausoje.

2.    Formuoti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius, siekiant prisitaikyti prie greitai besikeičiančių gyvenimo sąlygų.

3.    Puoselėti nuostatą, kad biblioteka – asmens vertybių kūrimosi vieta.

UŽDAVINIAI:

1.    Dalyvauti ugdymo procese, bendradarbiauti su gimnazijos bendruomene.

2.    Nuolat reklamuoti naujausią literatūrą ir skaitmenines metodines bei mokymo priemones.

3.    Ieškoti būdų mokinių skaitomumui didinti.

4.    Kaupti informaciją ir nuorodas apie mokinių žinių ir gebėjimų vertinimą.

5.    Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus.

6.    Kryptingai pildyti gimnazijos bibliotekos ir gimnazijos vadovėlių fondus.

7.    Parengti turimų ir siūlomų įsigyti vadovėlių analizę ir remiantis ja bei metodinių grupių pasitarimų protokolais užsakyti vadovėlius ateinantiems mokslo metams.

BIBLIOTEKOS PASLAUGOS:

  • informavimas apie bibliotekoje gautas knygas, CD ir vadovėlius;
  • reikalingos literatūros ir informacijos paieška;
  • individuali pagalba renkantis literatūrą;
  • rekomenduojamų mokiniams knygų sąrašų skelbimas;
  • bibliografinių ir informacinių pamokų vedimas;
  • parodų ir kt. renginių organizavimas, knygų pristatymai;
  • galimybių rengti savo darbų parodas sudarymas.

Gimnazijos mokiniai gali naudotis bibliotekos abonementu, skaitykla, interneto skaitykla. Gimnazijos bendruomenei sudarytos galimybės naudotis kompiuteriais su internetine prieiga, spausdintuvu, daugialypės terpės projektoriumi, kopijavimo aparatu; yra 40 darbo vietų, kur gimnazistai gali ruoštis pamokoms, projektiniams darbams, užsiimti savišvieta.

Bibliotekoje organizuojamos knygų, fotografijų, paveikslų parodos, eksponuojami mokinių kūrybiniai darbai, rengiami naujų knygų pristatymai, susitikimai su įvairiais žmonėmis: svečiais iš kitų mokyklų, projektų dalyviais, buvusiais gimnazistais. 

Kryptingai formuojamą bibliotekos fondą sudaro 10 000 knygų, 288 garsiniai regimieji dokumentai.

Įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema (MOBIS). Sukurta bibliotekos fondo duomenų bazė, vykdomas kompiuterizuotas skaitytojų aptarnavimas.