Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge gimnazijoje dirba

Ineta Aliubavičienė Specialioji pedagogė

208 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kotaktinės valandos

Pietūs

 

Pirmadienis

11.00–13.00 12.30–13.00  

Antradienis

9.00–15.00

12.30–13.00  

Trečiadienis

10.00–11.00

12.00–15.00

12.30–13.00  

Ketvirtadienis

10.00–14.00 12.30–13.00  
Penktadienis      

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Veiklos uždavinys – rūpintis mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, sunkumų korekcija bei sėkminga integracija mokykloje.

 

Specialisto funkcijos:

 • teikia tikslinę pagalbą pamokų metu organizuodamas specialiąsias pratybas specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams, kurių metu padeda įsisavinti ugdymo(si) turinį bei lavina jų sutrikusias funkcija;
 • bendradarbiavimas su mokytojais, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais bei kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese;
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • mokinių ir mokytojų informacinė – šviečiamoji veikla įtraukiojo ugdymo tema

Įtraukusis ugdymas:

 • Siekiant užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą bei skatinti visa gyvenimą trunkantį mokymąsi, įtraukimas ir teisingumas yra suprantami kaip kokybiško ugdymo pagrindas.
 • Kiekvienas besimokantysis yra vienodai svarbus. Į mokinių mokymosi poreikių įvairovę reiktų žvelgti ne kaip į trūkumą, kurį reikia pašalinti, bet kaip į mokymosi praturtinimo ir demokratizavimo galimybę.
 • Visapusiškas švietimas taikomas mokymosi turiniui ir rezultatams, jis kuria interaktyvią, į besimokantįjį orientuotą mokymo ir mokymosi aplinką.
 • Siekiama mokymą pakeisti mokymusi. Svarbu suteikti galimybes kiekvienam besimokančiajam pasirinkti, aktyviai dalyvauti ugdymo procese ir bendradarbiauti.
 • Pedagogika turi orientuotis į problemas, dalykų sąveiką, formalaus ir neformalaus ugdymo sujungimą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.10 – 12.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50