Vidurinis ugdymas

Informacija

Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (gimnazijų III–IV klasės ar 11 ir 12 vidurinės mokyklos klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. Į programą gali būti įtraukti profesinio mokymo programos moduliai. Pagal vidurinio ugdymo programą galima mokytis vidurinėse mokyklose, gimnazijose, profesinėse mokyklose.  

Mokiniai taip pat gali rinktis ugdymą, labiau atitinkantį jų vertybes, pasaulėžiūrą, religinius įsitikinimus, filosofines pažiūras. Toks ugdymas teikiamas netradicinio ugdymo mokyklose. Netradicinio ugdymo mokyklos gali dirbti pagal savo pačių pasirengtas programas, tačiau bendras mokomųjų dalykų ir atskiram dalykui skiriamų valandų skaičius 1–12 klasėse nuo valstybiniuose bendruosiuose ugdymo planuose numatytųjų gali skirtis ne daugiau kaip 25 procentais. 

Kokie reikalavimai viduriniam išsilavinimui įgyti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti  baigęs vidurinio ugdymo programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai įvertinti ne žemesniais nei 4 balų įvertinimais, įrašais „įskaityta“ ir / ar „atleista“ ir išlaikęs lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą bei dar vieną pasirinktą bet kurio dalyko egzaminą, jei nuo egzaminų laikymo asmuo nėra atleistas.

Asmeniui išduodamas brandos atestatas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys įgijo šį išsilavinimą.

Kokie reikalavimai socialinių įgūdžių programai baigti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti baigęs šią programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai įvertinti ne žemesniais nei 4 balų įvertinimais, įrašais „įskaityta“ ir / ar „atleista“.

Asmeniui išduodamas vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys mokėsi ir baigė šią programą.

***

Mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento dublikato išdavimas, pakeitus duomenis apie savo lytį, kartu su vardu ir pavarde bei asmens kodu.

Asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka ar teismo sprendimu pakeitęs asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente duomenis apie savo lytį kartu su vardu ir pavarde bei asmens kodu ir norėdamas gauti išsilavinimo dokumento dublikatą su įrašytais naujais asmens duomenimis, mokyklai pateikia prašymą, asmens duomenų keitimo faktą patvirtinančius dokumentus, atiduoda išsilavinimo dokumentą, apmoka su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas (jei mokymosi pasiekimus patvirtinantis dokumentas spausdinamas blanke).

Išduodant dublikatą, jame nurodomi asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodyti duomenys: asmens pavardė ir vardas, asmens kodas. Kiti duomenys, įrašyti mokyklos archyve saugomuose dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale), negali būti pakeisti.

Vidurinio ugdymo bendrosios programos:

 • Matematikos ugdymo bendroji programa
 • Gamtamokslinio ugdymo bendroji programa
 • Kalbų ugdymo bendroji programa
 • Meninio ugdymo bendroji programa
 • Socialinio ugdymo bendroji programa
 • Informacinių technologijų ugdymo bendroji programa
 • Technologijų ugdymo bendroji programa
 • Kūno kultūros ugdymo bendroji programa
 • Dorinio ugdymo bendroji programa

Plačiau:

Vidurinis ugdymas | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (smm.lt)

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50