Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022-02-08 14:27:25 5.67 MB
Elektroninio dienyno nuostatai, 2019 m. 2022-09-19 12:47:59 3.16 MB
Respublikinės kūrybinių-projektinių darbų konferencijos „Matematika už lango“ nuostatai, 2021 m. 2022-09-19 12:49:31 40.5 KB
Tvarkos
Klasės vadovo funkcijų aprašas, 2022 m. 2022-11-25 13:04:08 1.57 MB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, 2022 m. 2022-11-25 13:04:08 9.51 MB
Direkcijos ir specialistų budėjimo tvarkaraštis, 2022 m. 2022-11-25 13:04:08 749.43 KB
Mokinių teisės ir pareigos, 2022 m. 2022-11-25 13:04:08 1.26 MB
Krizių valdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-11-25 13:04:08 3.85 MB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas, 2022 2022-11-25 13:04:08 1.06 MB
Pedagoginių darbuotojų ir mokinių skatinimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-11-25 13:04:08 1.06 MB
Mokinio, dirbančio gamtos mokslų laboratorijoje, darbų saugos instrukcija, 2022 m. 2022-11-25 13:04:08 1.82 MB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-11-25 13:04:08 1.34 MB
Pedagoginių darbuotojų budėjimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-11-25 13:04:08 745.82 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-11-25 13:04:09 1.29 MB
Pagalbos mokinio savirūpai užtikrinimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-11-25 13:04:09 6.18 MB
Veiksmų įtarus mokinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-11-25 13:04:09 1.23 MB
Aprūpinimo vadovėliais, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarkos aprašas, 2022 2022-11-25 13:04:09 1.8 MB
Turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m 2022-11-25 13:04:09 1.66 MB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-11-25 13:04:09 1.22 MB
Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-11-25 13:04:09 1.3 MB
Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-11-25 13:04:09 5.55 MB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-11-25 13:04:09 290.96 KB
Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-11-25 13:04:09 1.8 MB
Metodinės veikos organizavimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-11-25 13:04:09 2.1 MB
EMP naudojimo tvarkos aprašas, 2022 m. 2022-11-25 13:04:09 244.38 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašo papildymas, 2022 m. 2022-11-25 13:04:09 1.36 MB
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, 2021 m. 2022-11-25 13:04:09 668.17 KB
Socialinės-pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, 2020 m. 2022-11-25 13:04:09 1.21 MB
Pamokų ir gimnazijos lankomumo apskaitos bei gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, 2020 m. 2022-11-25 13:04:09 2.99 MB
Pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu tvarkos aprašas, 2020 m. 2022-11-25 13:04:09 44 KB
Nuotolinio darbo Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijoje tvarkos aprašas, 2020 m. 2022-11-25 13:04:09 2.07 MB
Mokinio individualios pažangos matavimo ir vertinimo tvarkos aprašas, 2019 m. 2022-11-25 13:04:09 1.41 MB
Mokomųjų dalykų (privalomųjų/pasirenkamųjų), dalykų modulių, pritaikytų individualizuotų, neformaliojo švietimo programų, projektų rašymo tvarkos aprašas, 2019 m. 2022-11-25 13:04:09 208.5 KB
Kasdienės veiklos planavimo, mokymosi aplinkos kūrimo tvarkos aprašas, 2019 m. 2022-11-25 13:04:09 607.08 KB
Profesinio tobulėjimo tvarkos aprašas, 2019 m. 2022-11-25 13:04:09 1.48 MB
Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, 2018 m. 2022-11-25 13:04:09 1.16 MB
Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas, 2018 m. 2022-11-25 13:04:09 384.78 KB
Mokomųjų dalykų, dalykų kursų, modulių keitimo tvarkos aprašas, 2017 m. 2022-11-25 13:04:09 63 KB
Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvarkos aprašas, 2017 m. 2022-11-25 13:04:09 1.28 MB
Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas, 2017 m. 2022-11-25 13:04:09 39.76 KB
Paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas, 2017 m. 2022-11-25 13:04:09 2.8 MB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas, 2016 m. 2022-11-25 13:04:09 110.99 KB
Mokinių, turinčių SUP, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, 2011 m. 2022-11-25 13:04:09 12.67 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės, 2018 m. 2022-09-19 13:02:59 10.13 MB
Mokinių elgesio taisyklės, 2021 m. 2022-09-19 13:03:19 1.45 MB
Priėmimas į gimnaziją
Mokymosi sutartis 2022-05-10 15:24:40 71 KB
2022-2024 individualus ugdymo planas III-IV kl. mokiniams 2022-11-21 14:01:45 85.09 KB
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikų ugdymo organizavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 2022-05-10 15:24:40 16.83 KB
2021-2023 individualus ugdymo planas III-IV kl. mokiniams 2022-11-21 14:01:45 85.23 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašo papildymas, 2022 m. 2022-11-25 13:04:09 1.36 MB
Prašymai
Prašymas priimti mokinį į Gargždų „Vaivorykštės“ gimnaziją ir motyvacijos anketa 2022-02-04 13:08:43 34.86 KB
Dėl išbraukimo iš sąrašo (prašymas) 2022-02-04 13:08:43 25.5 KB
Prašymas dėl individualaus ugdymo plano keitimo 39.5 KB

Atnaujinta: 2022-10-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Sveika mokykla