Tėvų konsultacijos „Dėl antro pusmečio mokymosi rezultatų“

  • Paskelbė : Barbora Dotiene
  • Paskelbta: 2023-03-23
  • Kategorija: Pranešimai

Tėvų konsultacijos „Dėl 2 signalinio pusmečio mokymosi rezultatų“ – balandžio 4 d. (antradienį) 16–19 val.

Balandžio 4 d. (antradienį) gimnazijoje organizuojamos konsultacijos tėvams „Dėl 2 signalinio pusmečio mokymosi rezultatų“. Prašytume Jus iki kovo 31 d. registruotis į konsultacijas „Dėl 2 signalinio pusmečio mokymosi rezultatų“. Mokytojai e-dienyne Tamo iki kovo 28 d. Jums atsiųs registravimosi nuorodą. Tokiu būdu taupytume vieni kitų brangų laiką. Gimnazija sudaro galimybes tėvams dalyvauti konsultacijose kartu su vaikais.

2022–2023 m. m. jau vyko bendras tėvų susirinkimas (dalyvavo 34,3% tėvų) ir viena konsultacija „Dėl 1 pusmečio mokymosi rezultatų ir pagalbos mokantis” (dalyvavo 11,6% tėvų).

Džiaugiamės, kad tėvai mokosi kartu su mokytojais, klasių vadovais („Tėvų dalyvavimas mokinių karjeros sprendimuose“. Lektorius Donatas Lukšys. 2022-10-11 ir kt.); dalyvauja KRŠC organizuojamuose nuotoliniuose renginiuose: paskaitose, konferencijose (informacija tėvams skelbiama KRŠC ir gimnazijos interneto svetainėse; tėvai informuojami e-dienyne Tamo); vykdomas tėvų registravimasis į mokytojų konsultacijas: „Dėl mokinių pirmo signalinio pusmečio ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos bei pagalbos mokantis”; „Dėl mokinių antro signalinio pusmečio ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos bei pagalbos mokantis”. Pedagoginis švietimas vykdomas šiomis temomis: „PUPP, II klasių mokinių pasiekimai ir pažanga“, „BE organizavimas, abiturientų mokymosi pasiekimai ir pažanga“. Sudarytos sąlygos konsultuotis individualiai ir/ar e-dienyne Tamo, iš anksto užduodant klausimus. Klasių vadovai 2–3 kartus per mokslo metus organizuoja susitikimus su tėvais. Tėvų iniciatyva 2022 m. lapkričio 26 d. organizuotas pėsčiųjų žygis gimnazijos mokiniams ir pedagoginiams darbuotojams.

Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 6–12 metų arba pagal poreikį. Lietuvoje Bendrųjų ugdymo programų (BUP) kūrimas ir jų atnaujinimas, kaip nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, prasidėjo dar iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ir tebesitęsia iki šiol. Lietuva 2022 m. patvirtino naujas programas, kuriose iškeltas tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. BUP pagrindiniai principai: kompetencijomis grįstas ugdymas, atitiktis vaiko raidos tarpsniams, tarpdalykinė integracija, atskirų integruojamųjų programų integracija ir mokytojo pasirenkama 30 procentų ugdymo turinio dalis. Nuo 2023 metų rugsėjo atnaujintą ugdymo turinį mokyklos pradės diegti nelyginėms klasėms, o nuo 2024 rugsėjo – lyginėms. Mokyklos tam jau intensyviai ruošiasi, mokytojai tobulina kompetencijas, gilinasi į atnaujintas BUP, išbando kompetencijomis grįstas pamokas, dalinasi gerosiomis patirtimis, organizuojamos konferencijos, kūrybinės dirbtuvės ir kt.

Kaip prie šio proceso gali prasidėti tėvai? Apie tai su Nacionalinės švietimo agentūros metodininke, Vytauto Didžiojo universiteto gabių vaikų ugdymo centro „Gifted“ Vilniuje koordinatore ir asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininke Kristina Paulike tėvai diskutavo paskaitoje „Atnaujintas ugdymo turinys: kaip gali prisidėti tėvai?“ (2023-03-15).

Ačiū Jums bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant mokinių ugdymosi pažangos.

Nijolė Balčikonytė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas