Informacija būsimųjų gimnazistų tėveliams

 • Paskelbė : Barbora Dotiene
 • Paskelbta: 2023-04-27
 • Kategorija: Pranešimai

PRIĖMIMAS Į I(9) KLASĘ(-ES)

 1. Dėl priėmimo į I(9) klasę dokumentų

Pasibaigus mokslo metams, priimami mokinių, pageidaujančių mokytis gimnazijos I(9) klasėje, dokumentai (popieriniai):

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija);
 • skaitmeninis mokymosi pasiekimų pažymėjimas (kopija);
 • paskutinių mokymosi metų (8 kl.) miesto, šalies ar tarptautinių olimpiadų, konkursų laureatų ir nugalėtojų diplomų kopijos;
 • užpildyta motyvacijos mokytis gimnazijoje anketa; 
 • informacija apie dorinio ugdymo dalyko pasirinkimą (tikyba/etika).  

​​​​​​​

Pastaba: gimnazijoje kopijavimo paslaugos neteikiamos

 1. Dėl I(9) inžinerinių klasių formavimo

Gimnazijoje,  atsižvelgiant į pageidaujančiųjų skaičių, mokinių motyvaciją siekti ugdymosi karjeros tikslų ir lūkesčių, jų mokymosi 8 kl. rezultatus, formuojamos 1–2 inžinerinės krypties klasės:

 • 1–2 inžinerinės klasės formuojamos atsižvelgiant į inžinerinės krypties dalykų pažymių vidurkį: matematikos, informacinių technologijų, chemijos, fizikos, biologijos pažymių vid.ne žemesnis kaip 8;
 • būsimieji I(9) kl. mokiniai motyvacijos anketoje nurodo, ar sutiktų mokytis inžinerinėje klasėje (jeigu inžinerinės krypties dalykų pažymių vid. – ne žemesnis kaip 8): Taip/Ne (pabraukta).
 1. Dėl Priėmimo komisijos (toliau – Komisija) darbo ir I(9) klasių formavimo:
 • Komisija priima aukščiau išvardintus dokumentus birželio 26–28 d. 10–16 val. (1 a., raštinė);

nuo birželio 29 d. dokumentus priima sekretorė (žr. raštinės darbo laikas);

 • Komisija, atsižvelgdama į pateiktus dokumentus, iki birželio 30 d. suformuoja I(9) klases (Komisijos darbo laikas pasirinktas atsižvelgiant į mokytojų atostogas (mokytojai pradeda atostogauti po Joninių (birželio pab.);
 • esant galimybėms ir poreikiams (pagal progimnazijų, pagrindinių mokyklų susitarimus), aukščiau išvardintus dokumentus galima pateikti viename segtuve; iš patirties žinome, kad mokiniai pageidauja tęsti mokymąsi tame pačiame klasės kolektyve (kaip ir 8 kl.) – tada pridedamas klasės tėvų prašymas (raštu) dėl klasės formavimo (pvz., buv. 8g – būs. Ig);
 • Komisija, esant galimybėms, formuodama klases, atsižvelgia į individualius tėvų prašymus (raštu), pateiktus su aukščiau išvardintais mokinio dokumentais.
 1. Dėl inžinerinio ugdymo turinio gilinimo:
 • inžinerinių klasių ugdymo turinys gilinamas mokiniams pasirenkant vieną privalomą inžinerinės krypties modulį („Elektronikos pradžiamokslis“, „Biotechnologijos aplink mus“, „Chemijos olimpas“, „Mokykla arčiau žvaigždžių“, „Eksperimentinė fizika“);
 • mokiniai renkasi jų poreikius gilinant inžinerinę ugdymosi kryptį atitinkančią projektinę veiklą, neformalųjį švietimą (būrelius);
 • ES projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis gimnazijoje sukurta naujaugdomoji erdvė –  gamtos mokslų laboratorija, šiuolaikine įranga ir priemonėmis atnaujinti matematikos kabinetai, biblioteka, aktų salė;
 • moderniai įrengtoje gamtos mokslų laboratorijoje mokytojams sudarytos sąlygos naudoti šiuolaikines priemones ir technologijas; mokiniams – atlikti eksperimentus, bandymus bei tyrimus; per praktinę-patyriminę veiklą ugdomas mokinių kūrybiškumas, probleminis mąstymas;
 • gimnazijoje pradėta įgyvendinti Tūkstantmečio mokyklų programa (TŪM):
 • bus įrengta robotikos ir mokslo laboratorija, kurioje vyks neformalaus švietimo būrelio „Kompiuterinė leidyba“ užsiėmimai, dirbama su photoshop, grafinio dizaino programine įranga ,,CorelDRAW”; įgytos mokinių kompetencijos bus naudingos formaliajame ugdyme (informacinės technologijos, matematika, fizika, dailė ir kt.);
 • bus sukurta FotoLabas erdvė, kurioje bus ugdomas įvairių gebėjimų turinčių mokinių kūrybinis, kritinis mąstymas, problemų sprendimo, estetikos suvokimo kompetencijos;
 • bus sukurta kūrybinio mąstymo erdvė renginiams, konferencijoms, susitikimams, diskusijoms, parodoms, spektakliams, teatrinio meno edukacijoms bendradarbiaujant su KU menų fakulteto studentais ir dėstytojais;
 • nuo 2023 metų rugsėjo 1 d. I(9) ir III(11) klasėse pradedame dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas.

Daugiau informacijos apie gimnazijos veiklą – žr.: gimnazijos interneto svetainė.

Informacija apie priėmimą: https://ugdymas.klaipedos-r.lt/informacija

Gimnazijos administracija

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos